Um Fjársýsluna

Jafnlaunastefna og markmið Fjársýslu ríkisins

Allir starfsmenn njóti jafnra launa og sömu kjara fyrir sömu eða jafn verðmæt störf

Stefna FJS er að allir starfsmenn njóti jafnra launa og sömu kjara fyrir sömu eða jafnverðmæt störf þannig að enginn ómálefnalegur grunnur sé til staðar.

Fjársýslustjóri ber ábyrgð á launastefnu FJS. Hann ber einnig ábyrgð á jafnlaunastefnu og að þeim lagalegu kröfum og öðrum kröfum sem tengjast jafnlaunakerfinu sé framfylgt. Mannauðstjóri FJS er fulltrúi yfirstjórnar varðandi jafnlaunakerfi og er ábyrgur fyrir innleiðingu og viðhaldi þess í samræmi við staðalinn ÍST 85.

Fjársýslan greiðir laun sem taka mið af þeim kröfum sem starfið gerir um þekkingu, hæfni og ábyrgð. Til að framfylgja jafnlaunastefnu skuldbindir stofnunin sig til að skjalfesta, innleiða, viðhalda og bæta stöðugt stjórnun jafnlaunakerfis í samræmi við kröfur staðalsins og ákvarða hvernig kröfur hans verða uppfylltar. Stofnunin hefur innleitt verklag og skilgreint viðmið við ákvörðun launa þar sem hver og einn fær greitt fyrir starf sitt úr frá verðmæti þess óháð kyni, kynvitund og öðrum ómálefnalegum ástæðum.

Markmið stofnunarinnar er að vera eftirsóttur vinnustaður og að konur og karlar hafi jöfn tækifæri í starfi. Óútskýrður launamunur kynja má ekki vera meiri en 2%.

Til þess að ná því markmiði mun stofnunin:

  • Innleiða vottað jafnlaunakerfi sem byggist á jafnlaunastaðlinum IST 85, það skjalfest og því viðhaldið.
  • Framkvæma launagreiningu a.m.k. einu sinni á ári þar sem borin eru saman jafnverðmæt störf og athugað hvort mælist munur á launum eftir kyni og kynna helstu niðurstöður fyrir starfsfólki
  • Bregðast við óútskýrðum launamuni með stöðugum umbótum og eftirliti. Ef um óútskýrðan mun hjá einstaklingi er að ræða skal bregðast við strax en ef um óútskýrðan mun er að ræða milli hópa skal leiðrétta það frá og með næstu áramótum
  • Gera innri úttekt og halda rýni stjórnenda árlega
  • Fylgja viðeigandi lögum, reglum og kjarasamningum sem í gildi eru á hverjum tíma og staðfesta á fundi hlítni við lög
  • Kynna stefnuna árlega fyrir starfsmönnum stofnunarinnar og skal hún vera aðgengileg á innri vef. Stefnan skal einnig vera almenningi aðgengileg á ytri vef stofnunarinnar.

Jafnlaunastefnan er órjúfanlegur hluti af launastefnu FJS

13.01. 2021

Ábyrgðarmaður Jafnlaunastefnunnar er

Ingþór Karl Eiríksson, fjársýslustjóri