Um Fjársýsluna

Aðrar stefnur FJS

FJS er með stefnur í ýmsum málaflokkum

Fjársýsla ríkisins (FJS) hefur sett sér stefnur í mörgum málaflokkum s.s. öryggisstefnu,  samgöngustefnu, eineltisstefnu ofl.

Öryggisstefna

FJS ber ábyrgð á skipulegu vinnuverndarstarfi, er tekur til stofnunarinnar í heild og allra vinnuaðstæðna sem geta haft áhrif á öryggi og heilsu starfsmanna.

 • Öryggisstefna FJS miðast við öruggt starfsumhverfi og góð starfsskilyrði
 • Markmiðið er að fræða og þjálfa starfsmenn á sviði öryggis- og vinnuverndarmála
 • Öryggi starfsmanna er hluti af gæðastefnu FJS

Öryggisnefnd
Öryggisnefnd FJS er skipuð fjórum starfsmönnum. Nefndin skipar sérstaka öryggisfulltrúa á hverri hæð.

 • Ítarlegar upplýsingar um öryggismál og brunavarnir er að finna á innri síðu FJS
 • Reykskynjarar, slökkvitæki og brunaslöngur eru á hverri hæð
 • Hjartastuðtæki er á fyrstu hæð á Rekstrarsviði
 • Öryggisstefna FJS er endurmetin árlega

Fræðsla og þjálfun

 • Öryggisnefnd FJS býður reglulega upp á fræðslu um brunavarnir, endurlífgun og flóttaáætlun vegna eldsvoða o.fl. í samvinnu við Slökkvilið Reykjavíkur
 • Ennfremur er samráð við iðjuþjálfa, sem fer yfir vinnusvæði starfsmanna og gerir tillögur um úrbætur eftir því sem þurfa þykir

Eineltisstefna

Það er stefna FJS að starfsmenn sýni samstarfsfólki sínu alltaf kurteisi og virðingu í samskiptum. Einelti og kynferðisleg áreitni verður undir engum kringumstæðum umborin á vinnustöðum stofnunarinnar. Meðvirkni starfsmanna í einelti er fordæmd.  

Skilgreining stofnunarinnar á hvað einelti og kynferðisleg áreitni er styðst við reglugerð nr. 1000/2004 en þar segir í 3. gr.

Skilgreining á einelti
Ámælisverð eða síendurtekin ótilhlýðileg háttsemi, þ.e. athöfn eða hegðun sem er til þess fallin að niðurlægja, gera lítið úr, móðga, særa, mismuna eða ógna og valda vanlíðan hjá þeim sem hún beinist að. Kynferðisleg áreitni og annað andlegt eða líkamlegt ofbeldi fellur hér undir

Hér er ekki átt við skoðanaágreining eða hagsmunaárekstur sem kann að rísa á vinnustað milli stjórnanda og starfsmanns eða tveggja eða fleiri starfsmanna enda leiði slíkur skoðanaágreiningur eða hagsmunaárekstur ekki til þeirrar háttsemi sem lýst er hér að framan.Áætlunin nær til og varðar alla starfsmenn Fjársýslu ríkisins. Markmið hennar er að stemma stigu við einelti, kynferðislegri áreitni og annarri ótilhlýðilegri háttsemi á vinnustað. Stefna Fjársýslunnar er að kynferðisleg áreitni og einelti er ekki liðið innan stofnunarinnar.

Ferli
Telji starfsmaður sig verða fyrir einelti eða kynferðislegu áreiti skal hann leita til þess málsaðila sem hann/hún treystir s.s.

 •  Mannauðsstjóra
 • Yfirmanns þess sviðs sem þeir starfa á
 • Fjársýslustjóra
 • Fulltrúa stéttarfélags / trúnaðarmanns

 Sú regla skal viðhöfð að upplýsa mannauðsstjóra og fjársýslustjóra um öll mál sem þarfnast skoðunar. Hlutverk mannauðsstjóra er m.a. að skrá feril einstakra mála, geyma upplýsingar í skjalasafni starfsmannastjóra og sjá til þess að farið sé með mál í trúnaði. Umboð og vald til þess að fjalla um eða rannsaka mál og mæla fyrir um úrræði liggur hjá mannauðsstjóra og fjársýslustjóra, ekki hjá næsta yfirmanni eða fulltrúa stéttarfélags með eftirfarandi undantekningu; sé mannauðsstjóri talinn gerandi í eineltismáli skal trúnaðarmaður eða yfirmaður vísa málinu til fjársýslustjóra til skoðunar. Sé fjársýslustjóri talinn gerandi í eineltismáli skal mannauðsstjóri vísa málinu til ráðuneytis stofnunarinnar til skoðunar.

Tilkynningarskylda
Ekki er hægt að taka á einelti eða kynferðislegri áreitni nema með samþykki meintsþolanda. Þó er starfsmönnum skylt að upplýsa mannauðs- og/eða fjársýslustjóra telji þeir sig vita af slíkri hegðun innan stofnunarinnar. Slík samtöl eru trúnaðarsamtöl.

Málsmeðferð
Sá aðili sem hefur með úrlausn málsins að gera ákvarðar í samráði við þolandann hvertframhaldið verður. Hægt er að velja á milli óformlegs eða formlegs inngrips.

Óformlegt inngrip
Hlutlaus athugun á málsatvikum er framkvæmd og felur m.a. í sér að leitað er upplýsinga hjá þolanda og meintum geranda. Þolanda er veittur stuðningur með trúnaðarsamtali eða ráðgjöf eftir því sem við á. Aðrir innan vinnustaðarins eru ekki upplýstir um málið. Mannauðsstjóri og/eða yfirmaður miðla málum milli meints þolanda og meints geranda (ræðir við báða aðila um eðli vandans og lausnir á honum).

Formlegt inngrip
Kerfisbundin rannsókn á máli og viðbrögð í framhaldi af rannsókn. Mál er rannsakað af utanaðkomandi sérfræðingi en yfirmenn stofnunar velja úrlausnarleið og sjá til þess að málinu ljúki.

Afleiðingar
Ef einelti er staðfest að lokinni athugun fær gerandi skriflega áminningu. Hann fær leiðsögn og gæti einnig verið færður til í starfi. Láti gerandi ekki segjast og viðhaldi eineltinu leiðir það til uppsagnar hans úr starfi skv. lögum um réttindi og skyldur opinberra starfsmanna.

Eftirfylgni
Nauðsynlegt er að fylgja málinu eftir hvort sem óformleg eða formleg leið er farin. Eftirfylgni felst m.a. í því að fylgjast með líðan og félagslegri stöðu geranda og þolanda. Veita geranda og/eða þolanda viðeigandi stuðning og hjálp. Meta þarf árangur inngrips og endurskoða ef ástæða þykir til. Þolanda og geranda er boðinn sálfræðistuðningur eftir því sem við á og þörf krefur. Eftirfylgni er á ábyrgð þess aðila sem hefur með úrlausn málsins að gera, venjulega mannauðsstjóra.

Samgöngustefna

FJS vill stuðla að því að starfsfólk noti vistvænan, hagkvæman og heilsusamlegan ferðamáta. Stofnunin vill leggja sitt af mörkum til að bæta umhverfi og heilsu starfsfólks síns, sýna gott fordæmi og efla vitund fólks um vistvænar samgöngur. Með vistvænum samgöngumáta er átt við allan ferðamáta annan en að ferðast til og frá vinnu í einkabíl, svo sem að ganga, hjóla eða ferðast með strætisvögnum.

 

 • FJS hvetur starfsfólk sitt til að nýta sér almenningssamgöngur, hjóla eða ganga til og frá vinnu.
 • FJS býður upp á aðstöðu á vinnustað fyrir þá sem stunda vistvænar samgöngur s.s. hjólagrind fyrir framan Vegmúla 3 og sturtuaðstöðu á fyrstu hæð hússins.
 • Fyrir það starfsfólk sem að jafnaði notar vistvænan samgöngumáta greiðir FJS leigubílakostnað í neyðartilvikum á vinnutíma.

 

Samgöngustyrkur/ samkomulag

Starfsfólk sem notar vistvænan samgöngumáta getur gert samgöngusamning við FJS. Rekstrarsvið sér um allt utanumhald samgöngustyrkja. Skilyrði fyrir veitingu styrks eru eftirfarandi.

 1. Styrkurinn gildir í  1 ár frá undirritun samnings en nægir að senda mannauðsstjóra tölvupóst þess eðlis eða hringja og láta vita að starfsmaður hyggist taka þátt í vistvænum ferðamáta og hvernig skv 3.gr  þá lið a. eða b.  Eins ef starfsmaður segir upp samningi þá nægir tölvupóstur eða hringja.
 2. Samgöngustyrkur er undanþeginn staðgreiðslu og fjárhæð hans er kr. 7000 á mánuði sbr. reglur um skattmat RSK. Greitt er inn á bankareikning viðkomandi starfsmanns og miðast greiðslan við gildandi samning og greiðist með launum næsta mánaðar á eftir.
 3. Það starfsfólk sem ferðast til og frá vinnu að jafnaði í 60% tilvika (þrjá daga í viku) á rétt á samgöngustyrk frá staðfestingu um þátttöku.  Starfsmaður velur annan hvorn eða báða ferðamáta :
  a.    Ferðast að jafnaði með strætisvagni til og frá vinnu
  b.    Hjóla eða ganga að jafnaði til og frá vinnu
 4. Samningur þessi gildir á ofangreindu tímabili og er uppsegjanlegur af hálfu beggja aðila með eins mánaðar fyrirvara.
 5. Starfsmaður skuldbindur sig til að svara könnun í lok hvers samningstímabils um ferðatíðni og ferðamáta en mögulega verða niðurstöður notaðar til að vinna tölfræðilegar upplýsingar um ferðamáta starfsfólks.
 6. Nöfn starfsmanna sem skrifa undir samninginn eru birt á innra neti FJS til hvatningar öðrum um að nýta sér styrkinn. 

Símenntunarstefna

Fjársýsla ríkisins (FJS) hvetur og styður starfsfólk til að auka hæfni sína með fjölbreyttri fræðslu og símenntun á sviðum sem tengjast fagsviði þeirra, starfi og starfsþróun. Símenntunarstefna FJS miðar að því að starfsfólk og stofnunin sé í stakk búin til að mæta nýjum áskorunum og þörfum.

Ábyrgð og hlutverk

 • Starfsfólk ber ábyrgð á því að sýna frumkvæði við að sækja sér þá þekkingu sem þeir þurfa til að hafa gott valdi á starfi sínu og verkefnum í nútíð og framtíð. Starfsfólk ber ábyrgð á því að skrá símenntun sína í mannauðshluta ORRA.
 • Stjórnendur bera ábyrgð á því að veita starfsmönnum stuðning, leiðbeina og hvetja starfsmenn til að auka hæfni sína og þekkingu sem samræmist stefnu og markmiðum FJS. Þeir bera ábyrgð á því að yfirfara, sannreyna og samþykkja símenntun starfsmanna gegnum mannauðshluta ORRA.

Námskeiðs- og ráðstefnubeiðnir eða aðrar óskir starfsmanna um símenntun sem þarfnast samþykkis FJS eiga sér stað þegar þeirra er þörf. Í öllum tilfellum þar sem fræðsla og símenntun er á vinnutíma, og/eða kostnaður fellur á FJS skal byrja á því að ræða við næsta yfirmann og leita eftir samþykki. Stjórnendur koma slíkum beiðnum í réttan farveg og skulu leitast við að svara starfsmanni sem fyrst.

 • Mannauðsstjóri er stjórnendum og öðru starfsfólki til ráðgjafar varðandi starfsþróunar- og fræðslumál.

Stuðningur FJS til símenntunar starfsmanna
Stuðningur FJS getur verið í formi ólaunaðs eða launaðs leyfis og/eða þátttöku í öðrum kostnaði eftir atvikum. Sé um almennt nám að ræða en ekki sértækt eða vinnutengt nám skal ætíð leita í sjóði stéttarfélaga.

Endurmenntunaráætlun FJS vegna ákvæðis í kjarasamningum
Hjá FJS er í gangi Endurmenntunaráætlun FJS vegna ákvæðis í kjarasamningum um endurmenntun skv. grein 10.1.1. í kjarasamningum FHSS og FSS.

Hjá FJS er starfandi fræðslunefnd. Í nefndinni sitja fjársýslustjóri, forstöðumaður rekstrarsviðs og mannauðsstjóri. Tilgangur nefndarinnar er að fara yfir umsóknir og veita námsleyfi eftir reglum sem hún hefur sett sér og samrýmast ákvæðum grein 10.1.1 kjarasamnings FHSS/FSS.

ÚTHLUTUNARREGLUR NEFNDARINNAR

1. Umsækjandi skal vera fastráðinn starfsmaður FJS. Námsleyfi er miðað við það starfshlutfall sem hann er í þegar sótt er um leyfið.

2. Sækja má um námsleyfi á launum vegna endurmenntunar sem sannarlega nýtist starfsmanni að mati fræðslunefndar og fellur að starfsþróunaráætlun stofnunarinnar.

3. Að öllu jöfnu veitir fræðslunefnd leyfi vegna náms sem veitir fullgildar námseininga og/eða nýtist í starfi.

4. Námsleyfi er einungis veitt þann tíma sem nám stendur sannarlega yfir þ.e kennslustundir og próftími. Mælst er til þess að starfsfólk sem ætlar í nám taki fullt nám og þá fullt námsleyfi. Einungis er veitt námsleyfi skv. gr. 10.1.1 þann tíma sem umsækjandi hefur áunnið sér samkvæmt kjarasamningi. Allt nám undir 15 ECTS-einingum eða samsvarandi er unnið samhliða vinnu. Í fjarnámi gildir að veitt er leyfi prófadag og ef um er að ræða vinnuhelgar. Slíkar upplýsingar skulu liggja fyrir í umsókn um námsleyfi.

5. Fjöldi námsleyfa takmarkast 10% á ári, annað hvort miðað við fjölda vikna eða fjölda starfsmanna í stofnuninni í heild eða á hverju sviði.

6. Umsóknir skulu berast mannauðsstjóra a.m.k. 4 mánuðum áður en nám á að hefjast,  að öðrum kosti er ekki tekið við umsókninni. Mannauðsstjóri boðar fræðslunefnd á fund svo skjótt sem auðið er eftir að umsókn hefur borist.

7. Ef umsóknir sem berast eru það margar að velja þarf á milli skv. lið 5 þá forgangsraðar fræðslunefnd úthlutunum á þann hátt sem talið er að nýtist best stofnuninni. Þó getur sami starfsmaður ekki fengið úthlutað námsleyfi umfram annan hafi hann áður fengið námsleyfi nema sérstakar ástæður liggi að baki að mati fræðslunefndar.

8. Víkja má frá lið 6 og 7 ef fræðslunefnd telur námið vera sérstaklega mikilvægt fyrir stofununina.

9. Fræðslunefnd heldur utan um umsóknir og ákvarðanir og er það á ábyrgð mannauðsstjóra.

10. Reglur þessar gilda frá og með 1.janúar 2022.


Stofnanasamningar
Í stofnanasamningum eru ákvæði um starfsnám, viðbótarmenntun og aðra símenntun og er starfsfólk kvatt til að kynna sér þau.