Um Fjársýsluna

Mannauðs- og jafnréttisstefna FJS

Mannauðsstefna

Mannauðsstefnan veitir yfirsýn yfir starfsumhverfið. Hún er starfsmönnum til leiðbeiningar um ábyrgð sína, réttindi og skyldur og er ætluð að stuðla að gagnkvæmum skilningi milli starfsmanns og vinnuveitanda.  Fjársýsla ríkisins leggur áherslu á liðsheild, starfsánægju, gagnkvæma virðingu og gott starfsumhverfi með öflugum hópi starfsmanna. Það er hæft starfsfólk, metnaður þess, kraftur og hollusta, sem er lykillinn að farsælum rekstri stofnunarinnar.  Hjá Fjársýslunni njóta allir sömu möguleika til endurmenntunar, starfsþjálfunar, starfsframa og launa.  Einelti og kynferðisleg áreitni er ekki liðin hjá Fjársýslu ríkisins.

Ráðningar og starfslok

Fjársýslan leggur áherslu á að faglegt og skipulagt ráðningarferli sem miðar að því að hæfasti umsækjandinn verði ráðinn hverju sinni.  Um ráðningar og starfslok og ferli þeirra að öðru leiti fer eftir lögum um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins  nr. 70/1996.

Móttaka nýliða

Fjárýsla ríkisins leggur áherslu á að nýjir starfsmenn fái hlýjar móttökur, fullnægjandi kynningu á stofnuninni og starfseminni og að aðstaða þeirra sé tilbúin á fyrsta vinnudegi. Fjársýslan tryggir að nýjir starfmenn fái viðeigandi starfsþjálfun til þess að þeir geti sinnt starfi sínu með öruggum og fullnægjandi hætti.

Starfsþróun og starfsþjálfun

Starfsþróun er á ábyrgð starfsmanns og næsta yfirmanns.  Starfslýsing er fyrir öll störf hjá Fjársýslunni og eru þau grunnur að starfsmannasamtölum sem fara fram einu sinni á ári. Í starfsmannasamtölum fer fram umræða um allt sem snertir starfið. Lögð er áhersla á þarfir, hvatningu frammistöðu og starfsþróun. Í starfsmannasamtölum er lagður grunnur að fræðslu starfsmanna. Mikilvægt er að starfsfólk þekki þá möguleika sem þau hafa til stafsmenntunar og símenntunar hjá Fjársýslunni sem og möguleika hjá stéttarfélögum.

Samþætting einkalífs og starfs

Fjársýsla  ríkisins  vill  beita  sér  fyrir  því að starfsmenn geti samræmt starfsskyldur sínar og skyldur gagnvart fjölskyldu  eins vel og kostur er. Slíkt er mögulegt  með sveigjanlegum vinnutíma, hlutastörfum eða annarri vinnuhagræðingu eftir því sem við verður komið og aðstæður leyfa.

Annað

Í sérstakri starfsmannahandbók á innra neti Fjársýslunnar er gerð frekari grein fyrir möguleikum starfsmanna til starfs- og símenntunar, möguleikum til samþættingu einkalífs, styrkja og ýmislegt annað er varðar starfsumhverfi Fjársýslunnar og réttindi og skyldur starfsmanna.


Jafnréttisstefna

Markmið

Jafnréttisstefna FJS er gerð til að vinna að jafnri stöðu starfsmanna óháð kyni eins og getið er um í lögum um jafnan rétt kvenna og karla nr.10/2008

Ábyrgð

  • Fjársýslustjóri ber endanlega ábyrgð á að áætluninni sé fylgt eftir.
  • Forstöðumenn FJS, bera sameiginlega ábyrgð á framgangi jafnréttismála í samræmi við áætlunina, hver fyrir sitt svið.
  • Mannauðsstjóri FJS ber ábyrgð á að áætluninni sé fylgt eftir í umboði fjársýslustjóra þ.m.t. að gera  tölfræðilegar úttektir árlega er varða áætlunina, sinna eftirfylgni, endurskoða og gera tilögur um breytingar ef þörf krefur.
  • Starfsfólk FJS ber ábyrgð á því að sýna samstarfsfólki og viðskiptavinum stofnunarinnar virðingu án tillits til kynferðis, skoðana, aldurs, efnahags, trúarbragða, litarháttar, þjóðernis eða stöðu þeirra að öðru leyti.

Gildissvið

Jafnréttisstefna þessi tekur til allra starfsmanna Fjársýslu ríkisins

Kaup, kjör, aðbúnaður, mannaráðningar og uppsagnir

Við ákvörðun launa skal þess gætt að einstaklingum sé ekki mismunað eftir kyni. Viðmiðin sem lögð eru til grundvallar við launaákvörðun skulu vera hin sömu.  Hið sama gildir um ráðningu, úthlutun verkefna, tilfærslu í störfum og uppsögn. Í þessu skyni skal stofnunin notast við kynhlutlaus viðmið um frammistöðu í starfi. Konum og körlum skulu greidd jöfn laun og skulu þau njóta sömu kjara að öðru leyti fyrir  sambærileg störf. Með kjörum í þessu sambandi er, auk launakjara, átt við lífeyris-, orlofs- og veikindarétt og hvers konar önnur starfskjör eða réttindi sem metin eru til fjár.

Starfsþjálfun og endurmenntun

Konur og karlar skulu njóta sömu möguleika til endurmenntunar og starfsþjálfunar í því skyni að auka hæfni í starfi eða til undirbúnings öðrum störfum innan stofnunarinnar.

Samþætting einkalífs og starfs

Fjársýsla  ríkisins  vill  beita  sér  fyrir  því að starfsmenn geti samræmt starfsskyldur sínar og skyldur gagnvart fjölskyldu  eins vel og kostur er. Slíkt er mögulegt  með sveigjanlegum vinnutíma, hlutastörfum eða annarri vinnuhagræðingu eftir því sem við verður komið og aðstæður leyfa. Starfsmenn geta snúið sér til forstöðumanns vegna slíkra beiðna. Ákvörðun um slíkt er tekin í samráði við mannauðsstjóra.  

Kynferðisleg áreitni og einelti

Kynferðisleg áreitni og einelti er ekki liðið hjá Fjársýslu ríkisins. Í starfsmannahandbók á innri vef stofnunarinnar eru leiðbeiningar fyrir starfsfólk og stjórnendur ef bregðast þarf við, komi slík mál upp.

Aðgerðaráætlun fyrir jafnréttisstefnu FJS

Fjársýsla ríkisins vinnur eftir aðgerðaráætlun um jafnréttisstefnu

Endurskoðun

Áætlunin skal endurskoðuð á þriggja ára fresti. Næst árið 2016.